អង្គការសម្រុះសម្រួលឯករាជ្យបើកទូលាយក្នុងការទទួលធ្វើការស្រាវជ្រាវទាក់ទងនឹងប្រធានបទ ការគ្រប់គ្រងដីធ្លី សិទ្ធិដីធ្លី និងវិវាទដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងបណ្ដាប្រទេសជិតខាង។ មកដល់ពេលនេះយើងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនទាក់ទងនឹងសិទ្ធិដីធ្លី និងវិវាទដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។