គោលបំណងរបស់អង្គការសម្រុះសម្រួលឯករាជ្យ គឺដើម្បីផ្លាស់ប្តូរវិវាទដីធ្លី ឲ្យទៅជាលទ្ធផល​ប្រកបដោយសន្តិភាព អាចទទួលយកបាន និងគោរពដោយភាគីវិវាទទាំងអស់ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតតាមរយៈវិធីសាស្ត្រសម្រុះសម្រួល។

អង្គការសម្រុះសម្រួលឯករាជ្យ មានអ្នកជំនាញនិងអ្នកឯកទេស បីប្រភេទ ដែលរួមគ្នាផ្តល់នូវក្របខណ្ឌរស់រវើកសម្រាប់ដោះស្រាយវិវាទនិងកង្វល់ជាប្រព័ន្ធ។