យើងកំពុងស្វែងរកអ្នកដែលមានទេព្យកោសល្យ និងឆន្ទះ ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តជាមួយអង្គការយើង ។ ការងារស្ម័គ្រចិត្តអាចក្នុងរយៈពេលខ្លី ឬរយៈពេលវែង (ពេញម៉ោង​ឬក្រៅម៉ោង) ។ សូមផ្ញើប្រវត្តិរូប និងលិខិតចំណាប់អារម្មណ៍ មកយើងតាមរយៈ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។ ហើយយើងនឹងទាក់ទងទៅវិញក្នុងពេលឆាប់ៗ ។